rss Ajankohtaista

Vastauksia kannanottoihin

SUKOL on saanut oikeusasiamieheltä ja Helsingin kaupungin Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta vastaukset A1-kielen opetusta koskeviin kannanottoihinsa.

SUKOL on tehnyt syksyllä 2017 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja kirjelmän Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle. Kummankin aiheena oli SUKOLin huoli perusopetuksen yhdenvertaisuudesta: osa oppilaista ei saa lainmukaista määrää A1-kielen opetusta.

Taustalla on Opetushallituksen ohjeistus, jonka mukaan opetuksen järjestäjä voi korvata  pedagogisin ratkaisuin osan A1-kielen opetuksesta. Ohjeistus liittyy perusopetuksen tuntijakoon, jossa yksi vuosiviikkotunti siirrettiin yläkoulusta alakouluun. Esimerkiksi Helsingissä kokonainen ikäluokka saa yhden vuosiviikkotunnin verran vähemmän A1-kielen opetusta kuin muut.

Oikeusasiamies: ei aihetta epäillä velvollisuuden laiminlyöntiä

SUKOL sai eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta 21.11. päivätyn vastauksen, jossa todetaan seuraavaa:

Asianne esiteltiin apulaisoikeusasiamies Pasi Pölöselle. Hän katsoi, että kantelunne perusteella ei ole aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä. Siitä syystä asiaanne ei ryhdytä tutkimaan enempää.

Asiaa ratkaistessaan apulaisoikeusasiamiehellä oli käytettävissään opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatu lausunto, jonka liitteenä oli Opetushallituksen asiasta antama selvitys.

Perusopetuslain (628/2998) mukaan valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen. Perusopetuksen nykyinen tuntijako on annettu valtioneuvoston asetuksella (422/2012) perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Uuden tuntijaon yhteydessä muutettiin perusopetusasetusta (852/1998), jossa määrätään eri vuosiluokkien vähimmäistuntimäärät. Opetushallitus julkaisi 18.8.2016 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa uuteen tuntijakoon siirtymistä koskevan verkkouutisen.

Opetuksen järjestäjä päättää paikallisesta tuntijaosta, ja sen tulee perusopetuslain mukaan laatia ja hyväksyä perusopetusta varten opetussuunnitelma. Opetuksessa tulee noudattaa valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita perusopetuslaissa määritellyllä tavalla. Tuntijakoasetukseen ja perusopetusasetukseen ei sisälly siirtymäsäännöstä siitä, miten aikaisemman tuntijaon mukaan opiskelun aloittaneiden oppilaiden vähimmäistuntimäärät eri oppiaineissa määräytyvät. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että perusopetusasetuksen mukainen vuosiluokkakohtainen vähimmäistuntimäärä täyttyy.

Opetushallitus laatii opetussuunnitelman perusteet, joiden mukaan opetuksen järjestäjä päättää paikallisesta tuntijaosta. Opetuksen järjestäjän toimivallassa on se, miltä vuosiluokilta eri kielten opetus aloitetaan. Opetushallituksella ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa määrätä, miten tuntimäärät siirtymävaiheessa lasketaan. Opetushallituksen toimivaltaan ei myöskään sisälly opetuksen järjestäjien toiminnan valvonta. Valvontavastuuta tai siihen liittyviä toimivaltuuksia ei laissa ole annettu sen enempää Opetushallitukselle kuin opetus- ja kulttuuriministeriölle. Valvonta tapahtuu pääsääntöisesti valvontaviranomaisille tehtävien kanteluiden muodossa.

Sekä Opetushallitus että opetus- ja kulttuuriministeriö korostavat, ettei tulkintaa oppilaan saaman opetuksen tuntimäärästä voi tehdä yksiselitteisesti tuntijaon perusteella. Vaikka valtakunnallinen tuntijako määrittää tarjottavan opetuksen määrän, se ei suoraan säätele oppilaan käytännössä saaman opetuksen määrää. Yhdenvertaisuutta eri opetussuunnitelmien mukaan opiskelevien oppilaiden välillä olisi tarkasteltava myös saavutettavien tavoitteiden näkökulmasta. Opetushallituksen ohjeessa on todettu Opetushallituksen suosituksen olevan sen, että oppilaalle ei järjestetä erikseen opetusta sellaisissa oppiaineissa, joiden opintoja häneltä jää suorittamatta uuteen tuntijakoon siirtymiseen liittyvistä syistä. Opetuksen järjestäjien tulisi pedagogisin keinoin auttaa oppilaita suorittamaan uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaiset oppimäärät niissä oppiaineissa, joissa oppilaan opiskelema tuntimäärä jää vähäisemmäksi kuin mitä uusi tuntijako edellyttää. Kyseinen ohje ohjasi opetuksen järjestäjiä toteuttamaan siirtymävaiheen opetus oppimäärän tavoitteiden kautta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta: vuosiluokkakohtainen vähimmäistuntimäärä täyttyy
Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli SUKOLin kirjelmää ja vastasi siihen 21.11. Kaupungin mielestä ei ole syytä ryhtyä toimiin, koska myös 7.-luokkalaiset, jotka jäävät ilman A1-kielen yhden vuosiviikkotunnin opetusta, saavat tuntijakoasetuksen mukaisen vähimmäismäärän muiden aineiden tunteja. Lautakunnan pöytäkirjanotteessa todetaan seuraavaa:

Helsingissä, kuten monessa muussa kunnissa, on asiaa tulkittu siten, että A-kielessä ei tarvita siirtymäajan tuntijakoa, vaan opetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa pedagogisin järjestelyin. Helsingissä kaikki peruskoulun oppilaat saavat opetusta yhteensä vähintään tuntijakoasetuksen minimimäärän eli 222 vuosiviikkotuntia (vvh). Tämä täyttyy myös nykyisin 7. luokalla opiskelevien kohdalla, koska Helsingin voimassa olevassa tuntijakopäätöksessä B1-kieltä opetetaan kaksi tuntia enemmän verrattuna valtakunnallisiin minimitunteihin. Helsingissä B1-kieltä opetetaan 6–9 luokilla yhteensä 8 vuosiviikkotuntia, 2 vvh/vuosiluokka, minimin ollessa 6 vuosiviikkotuntia.

Perusopetuslain 30 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opetushallituksen mielestä lähtökohtana edellä todettujen säännösten tulkinnassa on pidettävä sitä, että opetuksen järjestäjät turvaavat oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun ja oikeuksien toteutumisen. Opetuksen järjestäjien tulee ensisijaisesti varmistaa, että eri oppiaineille opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmissa määrätyt tavoitteet saavutetaan perusopetuksen aikana. Tämä voidaan varmistaa suunnittelemalla ja toteuttamalla opetus siten, että uuden tuntijakoasetuksen määrittelemä valtakunnallinen minimituntimäärä kussakin oppiaineessa ja valinnaisissa aineissa täyttyy perusopetuksen aikana kunkin oppilasikäluokan osalta (ks. valtakunnallisen tuntijakotaulukon oikeanpuoleinen sarake). Toisaalta opetuksen tavoitteiden saavuttaminen voidaan varmistaa myös erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja tukemalla yksittäisiä oppilaita. Lisäksi opetuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että perusopetusasetuksen mukainen vuosiluokkakohtainen vähimmäistuntimäärä täyttyy. Tämä täyttyy Helsingin peruskouluissa.

Yhden ikäluokan osalta Helsingissä ei ole tehty poikkeavaa tuntijakoa. Nykyiset 7.-luokkalaiset tulevat saamaan tuntijakoasetuksessa osoitetun minimituntimäärän (222 vvh) opetusta peruskoulun aikana. Heidän osalta tullaan seuraamaan A1-kielen tavoitteiden toteutumista ja opetusjärjestelyjä.

Kielten opetuksen tavoitteet vuosiluokille 7–9 on asetettu uuden tuntijaon mukaisesti. Vuosiluokalla 7–9 on asetettu sekä A1- että A2-kielelle yhtenäiset opetuksen tavoitteet. Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Vierasta kieltä voidaan käyttää myös muissa opiskelutilanteissa esim. ilmiöoppimisen jaksoilla. Oppilaskeskeiset ja oppilaan aktiivisuutta korostavat opiskelu – työskentelymuodot  mahdollistavat yksilöllisen etenemisen ja oikea-aikaisen tuen tarjoamisen sitä tarvitseville. Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen kielen käyttämiseen sekä koulussa että vapaa-ajalla.

Mikäli A1-kielen tuntimäärää halutaan kasvattaa yhdellä vuosiviikkotunnilla, voidaan nykyisen 7. vuosiluokan kohdallaan vähentää vastaavasi B1-kielen opetusta vuosiluokilla 8 tai 9. Tämä vaihtoehto ei tuota lisäkustannuksia ja tällöin noudatettaisiin valtakunnallisen tuntijaon minimituntijakoa kaikissa aineissa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että A1-kielen opetusta lisättäisiin joko 8. tai 9. vuosiluokalla nykyisestä kahdesta vuosiviikkotunnista kolmeen vuosiviikkotuntiin ja vastaavasti B1-kielen opetusta vähennettäisiin samalla vuosiluokalla kahdesta vuosiviikkotunnista yhteen vuosiviikkotuntiin. Yksi vuosiviikkotunti on liian vähän, kun tavoitteena on oppia 6. luokalla alkanutta B1-kieltä. Oppilaan kielitaidon kehittyminen on kumulatiivista. B1-kielessä tuntimäärän vähentäminen ja vastaavasti A1kielen tuntimäärän lisääminen ei ole pedagogisesti perusteltua.

Edellä esitetyn perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo nykyisen tuntijaon olevan kokonaisuudessa toimivampi, eikä nykyistä tuntijakoa lautakunnan näkemyksen mukaan ole tarpeen muuttaa nykyisten 7. luokkalaisten osalta.

SUKOLin kanta
SUKOL on edelleen huolissaan perusopetuksen yhdenvertaisuudesta, sillä Helsinki ei ole ainoa kunta, jossa puuttuvaa opetusta ei ole järjestetty oppilaille. Liitto vaatii, että koulutuksen järjestäjien pitää avoimesti ja konkreettisesti kertoa, millaisin pedagogisin järjestelyin varmistetaan, että kaikki ikäluokat pääsevät perusopetuksen päättövaiheen tavoitteisiin.


Palaa otsikoihinTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje