rss Kannanotot, vetoomukset ja julkilausumat


2.9.2018 Lausuntopyyntö lukiouudistukseen liittyvistä asetuksista

SUKOLin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lue lisää


16.8.2018 Huoli ammatillisen koulutuksen tilasta

Avoin kirje opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle

Lue lisää


10.8.2018 A1-kielen varhentaminen

SUKOLin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lue lisää


12.6.2018 Perusopetuksen päättöarviointia muutettava tasa-arvoisemmaksi

Kirje pedagogisilta opettajajärjestöiltä Opetushallituksen pääjohtajalle

Lue lisää


24.4.2018 Yo-tutkinto englanniksi

SUKOLin lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englanniksi

Lue lisää


17.4.2018 Kielten opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla – SUKOL iloitsee

Kannanotto kielten opiskelun varhentamiseen

Lue lisää


1.3.2018 Lukiolaki ja laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt jäsenjärjestöiltämme lausunnot hallituksen esityksestä eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

Lue lisää


21.2.2018 Lausunto kielivarantoselvityksestä

SUKOLin lausunto Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksestä.

Lue lisää


16.11.2017 Asiantuntijalausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona esityksestä ”Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa” (HE114/2017 vp) Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry esittää seuraavaa:

Lue lisää13.9.2017 Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle

Helsingin kaupunki edistää epätasa-arvon lisääntymistä kieltenopetuksessa.

Lue lisää


7.9.2017 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Opetushallituksen ohjeistus on mahdollistanut sen, että tuntijakoasetus ei ole toteutunut ja valtakunnallinen koulutuksellinen yhdenvertaisuus on vaarantunut. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole puuttunut puutteelliseen ohjeistukseen.

Lue lisää


1.6.2017 Lausunto toisen kotimaisen kielen kokeilusta

Pyydettynä lausuntona luonnoksesta ”Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu” Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavaa.

Lue lisää


28.4.2017 Kielikokeilussa monta avointa kysymystä

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n mukaan hallituksen päätös aloittaa toisen kotimaisen kielen opiskeluun liittyvä kokeilu vaatii malttia ja tarkkoja ohjeita. Kokeiluun osallistuvien lasten huoltajien on tiedostettava, millainen vaikutus heidän päätöksellään on. Kokeiluun osallistuvat lapset ja nuoret eivät saa joutua tilanteeseen, jossa heidän jatko-opintokelpoisuutensa tai työnhakunsa vaarantuisi siksi, että heiltä puuttuu vaadittavat kieliopinnot.

Lue lisää


24.4.2017 Suullista kielitaitoa ei tule testata vain tietokoneavusteisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää uudistuksia ylioppilastutkintoon.

Lue lisää


3.4.2017 Saavatko oppilaat opetusta?

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on huolissaan, että kaikissa Suomen kouluissa ei toteudu oppilaan oikeus saada perusopetuksen tuntijaon mukainen vähimmäismäärä ensimmäisen vieraan kielen opetusta. Oppilaita ei kohdella yhdenvertaisesti, koska opetuksen järjestäjät eivät huolehdi velvoitteistaan.

Lue lisää


28.2.2017 Kieli- ja kulttuuritaidot – välttämättömät taidot

SUKOLin kuntavaalitavoitteet 2017

Lue lisää


24.1.2017 Ruotsin kielikokeilulla vaikutuksia jatko-opintoihin hakeutumiseen

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n mukaan valmisteilla oleva, ruotsin opiskelun korvaava kielikokeilu ei saa missään tapauksessa vaarantaa oppilaan jatko-opintokelpoisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen valmistelee kokeilua aloitettavaksi perusopetuksessa syksyllä 2017 (Ylen uutiset 20.1.2017).

Lue lisää


19.12.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta

SUKOLin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lue lisää


19.10.2016 Aineenopettajien opetusvelvollisuuteen sidottu palkkausjärjestelmä

Kannanotto Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lle

Lue lisää


29.3.2016 Ylioppilastutkintolautakunnalle lyhyen espanjan kokeesta

Suomen espanjanopettajat ry ja Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry ovat huolestuneita espanjan ylioppilaskokeen vaatimustasosta ja sen seurauksista. Tänä keväänä etenkin lyhyen espanjan kuuntelukoe herätti jäsenistössämme paljon huolta, koska koe koettiin taitotasoltaan liian vaikeaksi, jopa osittain A-kielen tasoiseksi. Tuntuu, että kuuntelukoe olisi vaikeutunut aikaisemmista, koska yhdistyksiimme saapui runsaasti palautetta kevään lyhyen kuuntelun tiimoilta.

Lue lisää


19.2.2016 Ylioppilastutkintolautakunnalle korjausajan pidentämisestä

Toisen kotimaisen kielen ylioppilaskokeet kirjoitetaan tänä keväänä pääsiäisviikolla maanantaina 21.3. Ylioppilastutkintolautakunnan rehtoreille lähettämän muistilistan mukaan toisen kotimaisen kielen palautuspäivä on toisen pääsiäispäivän jälkeinen tiistai 29.3., jos opettajalla on alle 41 koesuoritusta korjattavanaan.

Lue lisää


11.1.2016 Kirje Ylioppilastutkintolautakunnalle

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry ja Suomen ruotsinopettajat ry ovat huolissaan ruotsin kielen ylioppilaskokeiden tasosta ja siitä, että koetehtävät ovat huolimattomasti laadittuja.

Lue lisää


6.5.2015 Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteista

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämiseksi Opetushallituksessa laaditusta luonnoksesta

Lue lisää11.3.2015 Kieli-­ ja kulttuuritaidot – välttämättömät taidot

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2015

Lue lisää


23.1.2015 Kansalaisaloite ruotsin kielen valinnaisuudesta

Lausunto kansalaisaloitteesta sivistysvaliokunnalle

Lue lisää


16.12.2014 Opetushallituksen kommentointipyyntö lukion opetussuunnitelman perusteista

Lukion opetussuunnitelman perusteissa tulee nostaa esiin samat kielikasvatusta ja monilukutaitoa koskevat asiat, jotka on tuotu perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan.

Lue lisää


14.11.2014 Lukion tuntijako ei pelasta suomalaisten kielitaitoa

Valtioneuvosto hyväksyi pitkän odottelun jälkeen 13.11.2014 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Muutos on nykytilanteeseen verrattuna hyvin maltillinen.

Lue lisää


14.10.2014 Lausunto perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista

Perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksessa on rohkeasti lähdetty uudistamaan kieltenopetusta ja teksti on uudistunutta. SUKOL arvostaa sitä, että perusteissa korostetaan kielenopetuksen viestinnällisyyttä ja oppilaan aktiivista osallisuutta omassa oppimisessaan. Opetussuunnitelman luonnoksessa tuodaan ansiokkaasti esille kielikasvatuksen periaatteita. Luonnos on kuitenkin osittain melko abstrakti, mikä asettaa suuria haasteita opetussuunnitelman käyttökelpoisuudelle arjen työkaluna. On vaarana, että alueellinen epätasa-arvo lisääntyy ops-uudistuksen myötä. Uudistukset ja täydennyskoulutus edellyttävät opetuksen järjestäjältä riittäviä resursseja.

Lue lisää


10.6.2014 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Ammatillisen peruskoulutuksen uudistus herättää monia kysymyksiä. Niistä ehkä keskeisin on: millä tavalla taataan yhteiskunnassa välttämätön kieliosaamisen taso aikana, jolloin työelämän kielitaitotarpeet ja koulutuksella saavutettu osaaminen ovat yhä räikeämmin ristiriidassa?

Lue lisää


12.5.2014 Kommentit perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksista OPS2016-sivustolle

Perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksissa on rohkeasti lähdetty uudistamaan kieltenopetusta ja teksti on uudistunutta. Pidämme hyvänä sitä, että perusteissa korostetaan kielenopetuksen viestinnällisyyttä sekä oppilaan aktiivista osallisuutta. On hyvä, että kielenopetuksessa pyritään vahvistamaan oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä ja kannustamaan häntä opiskelemaan useita kieliä sekä käyttämään rohkeasti kielitaitoaan. Luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen esille nostaminen on myös hyvä lisäys.

Lue lisää


18.3.2014 Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat

Vetoomus koulutuksen järjestäjille

Lue lisää


5.2.2014 Lukion tuntijako

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n lausunto lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Lue lisää


Opetusministerille 17.12.2012

Valtakunnallisten kieliyhdistysten kirjelmä uuden tuntijaon kielenopetuksen muutoksista ja valtionrahoituksesta.

Lue lisää


Vetoomus: Opettajalla on oikeus päättää työvälineistään 5.9.2012

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on erittäin huolissaan siitä, että kunnissa harkitaan käytäntöä, jossa kaikissa kouluissa olisi käytössä sama kirjasarja. Suunnitelmat romuttaisivat opettajien oikeuden päättää työvälineistään (kirjallisista ja digitaalisista oppimateriaaleista).

Lue lisää


Toiminnallista ruotsia

SUKOLin lausunto ruotsin kielen opetuksen kehittämistyöryhmän raportista 31.8.2012.

Lue lisää


Perusopetuksen tuntijakoesitys ulkoistaa kieltenopetuksen

SUKOLin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -työryhmän esitykseen (OKM 2012:6) 22.3.2012.

Lue lisää


Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016

SUKOLin kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnokseen 19.10.2011.

Lue lisää


Vetoomus: Kielet mukaan perusopetuksen uudistamiseen 23.8.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriössä pohditaan parhaillaan uuden opetusministerin Jukka Gustafssonin johdolla, miten perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa tulisi uudistaa. Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry muistuttaa, että kieltenopetusta ei saa unohtaa uusia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteltaessa

Lue lisää


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.2.2011

Pyydettynä lausuntona lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän ehdotuksista Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry esittää seuraavaa:

Lue lisää


Hyvä kielitaito – osaavan suomalaisen perustaito

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n tavoitteet hallituskaudelle 2011–2015.

Lue lisää


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1.9.2010

Suomen kieltenopettajien liiton SUKOL ry:n lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista.

Lue lisää


SUKOLin näkemys perusopetuksen tuntijakoesityksestä 2.6.2010

Perusopetuksen uudesta tuntijaosta todellinen uhka suomalaisten kielitaidolle. Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijaon uudistamista valmistellut työryhmä luovutti esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle 1.6.2010.

Lue lisää


Monipuoliselle kielitaidolle on kysyntää

Vetoomus tuntijakotyöryhmälle ja sivistysvaliokunnalle 16.3.2010.

Lue lisää


Lausunto: Jokaisella oltava yhtäläiset oikeudet monipuoliseen kieltenopetukseen 12.3.2010

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on erittäin huolissaan säästösuunnitelmien vaikutuksista kieltenopetukseen. Useat kielitaidon tarvekartoitukset ovat osoittaneet, että yhteiskuntamme tarvitsee eri kielten osaajia. Tätä tosiasiaa ei kuitenkaan huomioida kielten opiskelua koskevissa päätöksissä, joiden seurauksena oppilaitosten kieltenopetusta on karsittu rajusti.

Lue lisää


Vetoomus perusopetuksen tuntijakotyöryhmälle 9.10.2009

Kaksi vierasta ja toinen kotimainen – kieltenopiskelusta jokaisen perusopetuksen oppilaan subjektiivinen oikeus.

Lue lisää


Vetoomus opetusministeri Henna Virkkuselle 9.6.2009

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry vaatii välittömiä toimenpiteitä suomalaisten kielitaidon turvaamiseksi. Koulutoimen säästöt uhkaavat suomalaisen koulujärjestelmän kansainvälisesti arvostettua asemaa ja heikentävät oppimistuloksia. Nykyinen kehityssuuntaus vaarantaa monipuolisen kielenopetuksen ja asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan.

Lue lisää


Lausunto Opetushallitukselle 25.3.2009

Aihe: opiskelijan oppimisen arviointia koskevat muutosesitykset lukion opetussuunnitelmien perusteisiin

Lue lisää


Ylioppilastutkintolautakunnalle uusien ohjeiden mukaisista tehtävistä kielten ylioppilaskokeissa 31.10.2008

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry ja sen kieliyhdistykset ovat 7.10.2008 pitämässään kokouksessa päättäneet opettajien lukuisten yhteydenottojen vuoksi esittää Ylioppilastutkintolautakunnalle seuraavaa:

Lue lisää


Lausunto Opetushallitukselle lukion opetussuunnitelman perusteita koskevasta muutosehdotuksesta 29.8.2008

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry toteaa lukion opetussuunnitelman perusteiden muutosesityksestä seuraavaa:

Lue lisää


Lausunto opetusministeriölle lukiolain muuttamisesta 19.5.2008

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry esittää pyydettynä lausuntona opetusministeriössä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi lukiolain pykälän 17 muuttamisesta seuraavaa:

Lue lisää


Avoin kirje opetusministeri Sari Sarkomaalle

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry kiittää opetusministeri Sari Sarkomaata tapaamisesta 17. tammikuuta 2008. Olemme iloisia siitä, että opetusministeri jakaa SUKOL ry:n huolen suomalaisten kapenevasta ja vähenevästä kielitaidosta. Nykytilanteessa yhä useammat suomalaiset lapset ja nuoret opiskelevat vain englantia ja toista kotimaista kieltä.

Lue lisää


Vetoomus koulutuksen järjestäjille lukioresurssin jakamisesta kouluissa 7.8.2007

SUKOL vaatii, että lukioresurssi käytetään pääosin ylioppilaskokeiden valmistavan tarkastamisen, suullisten kuulustelujen aiheuttamien tehtävien ja itsenäisten suoritusten vastaanottamisen korvaamiseen.

Lue lisää


Vetoomus koulutuksen järjestäjille 18.1.2007

Koulutoimeen suunnatut säästöt uhkaavat suomalaisen koulujärjestelmän kansainvälisesti arvostettua asemaa ja heikentävät oppimistuloksia. Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on erityisen huolestunut säästöjen vaikutuksista kieltenopetukseen. Säästöt vaarantavat suomalaisten kielitaito- varannon ja koulutuksellisen tasa-arvon.

Lue lisää


Opetusministeri Antti Kalliomäelle

Opetusministeriön lukiokoulutuksen suullisen kielitaidon arviointityöryhmän muistio (2006:26) 11.10.2006

Lue lisää


Vetoomus koulutuksen järjestäjille monistamisen tarpeellisuudesta kouluissa 30.5.2006

Vieraan kielen opettaminen on monella tavalla haastavaa ja työlästä. Kielitaito jaetaan perinteisesti neljään osa-alueeseen, joita kaikkia oppitunneilla ja kotitehtävien avulla erikseen harjoitetaan ja testataan: lukeminen, kuunteleminen, kirjoittaminen ja puhuminen.

Lue lisää


Vetoomus koulutuksen järjestäjille kieltenopetuksen turvaamiseksi 21.2.2006

”Kielten opiskelu kaventunut entisestään” (Helsingin Sanomat 9.2.2006) ”Yksipuoliset kielivalinnat kansainvälistymisen este” (Turun Sanomat 24.1.2006) ”Kuntien kieltenopetus yksipuolistuu” Tempus 2/2006

Lue lisääTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje