rss Kannanotot, vetoomukset ja julkilausumat

5.2.2014

Lukion tuntijako

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n lausunto lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Yleistä
Opetus- ja kulttuuriministeriön 21.12.2012 asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotukset lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja lukiokoulutuksen tuntijaon uudistamiseksi.

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL pitää tärkeänä, että lukiokoulutuksessa otetaan huomioon kulttuurisen monimuotoisuuden ja kielitietoisuuden edistäminen, joka sisältyy myös valmisteilla olevien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin. Tämä puuttuu työryhmän esityksestä.

Lukiokoulutuksen tulee hyödyntää ympäristön kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta kehittämällä kulttuurienvälistä ymmärrystä ja kunnioitusta kouluyhteisön sisällä. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan monikielisyyden ja kieliä arvostavan asenteen kehittymistä. Monien kielten käytöstä rinnakkain tulee lukion arjessa luontevaa ja kieliä arvostavaa.

SUKOL ry pitää erittäin tärkeänä, että lukiokoulutusta kehitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan työnantajat odottavat työnhakijoiden olevan kielitaitoisia. Kielitaitoa ei pidetä enää erityistaitona, vaan sen katsotaan olevan osa ammattitaitoa. Tämä edellyttää EK:n mukaan rakenteellisia muutoksia sekä perusopetuksen että lukion kielikoulutukseen. Opetuksen järjestäjien tulee mahdollistaa nykyistä laajempi kielitarjonta.

Yleissivistävä luonne on lukiokoulutuksen vahvuus, ja se tulee säilyttää myös jatkossa. Yleissivistyksen vahvistamiseksi ja laajentamiseksi tulee opinnoissa tavoitella aikaisempaa syvällisempiä tietoja ja taitoja ja vahvempaa osaamista. Koulutuksellinen tasa-arvo taataan parhaiten turvaamalla lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus. Lukion tuntijaon ja opetussuunnitelmien perusteiden tulee olla sellaisia, että ne soveltuvat kaiken kokoisiin oppilaitoksiin.

Työryhmä päätyi esittämään kolmea vaihtoehtoa (A, B, C) lukion tuntijaoksi. Kaikissa malleissa on uutta kaikille opiskelijoille yhteiset teemaopinnot. Vieraat ja kotimaiset kielet ovat oppiainerajat ylittävissä teemaopinnoissa luontevia kumppaneita. Teemaopinnot eivät saa kuitenkaan supistaa varsinaista kieltenopetusta. Työryhmän ehdotuksissa lukio-opinnoissa korostuisivat entistä laajempien kokonaisuuksien hallinta ja opetuksen eheyttäminen. SUKOL ry pitää tavoitteita hyvinä. Toimenpiteet vaativat kuitenkin vielä tarkentamista, jotta tavoitteisiin päästään.
Kieltenopiskelu
Työryhmän esittämät tilastot A- ja B-kielten opiskelijamääristä kertovat karua kieltä. Vuodesta 2008 vuoteen 2011 A-saksan suorittaneiden osuus koko lukion oppimäärän suorittaneista on vähentynyt 27 prosenttia. Myös A-ranskan suorittaneiden osuus on vähentynyt lähes 17 prosenttia. Mikäli kehitys jatkuu nykyisen mukaisena, A-ranskaa opiskelevia ei enää ole, kun seuraavan kerran laaditaan opetussuunnitelman perusteita, ja A-saksaa on tuolloin opiskellut enää alle 1 % lukion suorittaneista. Sama kehitys näkyy B-saksan ja B-ranskan opiskelijamäärissä. Valitettavasti aiemmin tehty perusopetuksen tuntijakopäätös vaikuttaa osaltaan siihen, että kieltenopiskelu vähenee entisestään. Perusopetuksen uudessa tuntijaossa siirretään yhteensä kolme vuosiviikkotuntia A1- ja B1-kielestä vuosiluokilta 7–9 vuosiluokille 3–6 ilman kokonaistuntimäärän lisäämistä. Tämä vaikuttaa kielitaidon kapenemiseen perusopetuksen päättövaiheessa. Jos nykyiset taitotasotavoitteet halutaan säilyttää, lukioon tarvitaan lisää kieliopintoja, esimerkiksi kolmannet valtakunnalliset syventävät kurssit A- ja B1-kieliin.

SUKOL ry olisi kaivannut työryhmältä rohkeutta etsiä todellisia vaihtoehtoja kieltenopetuksen monipuolistamiseksi. SUKOL ry on pettynyt siihen, että yksikään työryhmän tekemistä esityksistä ei tuo parannusta kieltenopetuksen huolestuttavaan nykytilaan. Olisiko ollut esimerkiksi mahdollista velvoittaa lyhyen matematiikan opiskelijoita valitsemaan vähintään neljän kurssin verran jotain muuta kieltä kuin A-kieltä tai toista kotimaista?

Kaikissa esitetyissä malleissa todelliset mahdollisuudet vapaaehtoisiin kieliopintoihin ovat heikommat kuin voimassa olevassa tuntijaossa. Tuntijakoesitykset eivät tue opiskelijoiden mahdollisuutta kahden pitkän vieraan kielen opintoihin. On melko tavallista, että kahden A-kielen opiskelija lukee vielä ylimääräistä lyhyttä kieltä. Tulevaisuudessa nämä mahdollisuudet vähenevät, jos jokin malleista valitaan.

Oheisessa taulukossa on vertailtu nykyisen tuntijaon sekä esitettyjen mallien A, B ja C lukiolaisen todellinen valinnaisuus.


NykyinenA
B
C
Pakolliset kurssit47–5135–3937–41
44–48
Luonnontieteelliset opinnotsisältyy8
8
5
Humanistis-yhteiskunnalliset opinnotsisältyy8
8
5
Taito- ja taideaineet
sisältyy3
3
sisältyy
Yhteensä:47–5154–5856–6054–58

Nykyisessä tuntijaossa 47–51 kurssin lisäksi opiskelijan pitää suorittaa vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia, jotka ovat voineet olla opiskelijan niin halutessa valinnaisen vieraan kielen opintoja. Esitetyissä malleissa valtakunnallisia syventäviä opintoja on jo kiinnitetty luonnontieteellisiin opintoihin, humanistis-yhteiskuntatieteellisiin opintoihin sekä taito- ja taideaineisiin niin runsaasti, että lukiolaisen vapaasti valittavien opintojen määrä kapenee nykyisestä. Valinnaisuus toteutuu esitetyissä malleissa eri oppiainepakettien tai korien sisällä.

SUKOL ry pitää kummallisena sitä, että A- ja B-kielissä ei ole muiden oppiaineiden tapaan koulutuksen järjestäjän velvoitetta tarjota koulukohtaisia syventäviä opintoja.

SUKOL ry pitää valinnaisuutta hyvänä, sillä se on aiemmin tuonut lisää opiskelijoita valinnaiskieliin. Esitetyissä malleissa valinnaisille kielille on kuitenkin vähintään seitsemän kurssia vähemmän tilaa kuin nykyisessä tuntijaossa. Oppilaitoksen tasolla on myös otettava huomioon eri kurssien sijoittaminen kurssitarjottimeen. Kun eri korien kurssit sijoitetaan kurssitarjottimeen, valinnaisille kielille on kurssitarjottimessa yhä vähemmän tilaa, mikä voi osaltaan johtaa jopa kieliohjelmien karsimiseen.

SUKOL ry pitää hyvänä sitä, että opiskelijalle, joka on vapautettu lukiolain 13 §:n perusteella toisen kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan tarjota mahdollisuus opiskella toista kotimaista kieltä lukiossa alkavan B-oppimäärän mukaisesti. SUKOL ry:n mukaan opiskelijalla tulee olla subjektiivinen oikeus B-oppimäärän opintoihin. Asia ei voi jäädä koulutuksen järjestäjän päätettäväksi. Korostamme myös, että toisen kotimaisen B-oppimäärän järjestäminen ei saa vaikuttaa muiden B-kielten tarjontaan. Alueellinen tasa-arvo opetuksen saatavuudessa on mahdollista toteuttaa nykyaikaisten oppimisympäristöjen avulla.

Nykyisin koulutuksen järjestäjälle säädetty velvoite tarjota vähintään 16 kurssia muita kieliä ehdotetaan määriteltäväksi nykyistä tarkemmin: tuntimäärä olisi jaettavissa kahdelle kielelle siten, että molempia olisi tarjottava vähintään kahdeksan kurssia. SUKOL ry:n mielestä ehdotuksen tavoite parantaa opiskelijan oikeutta saada vähintään kaksi vierasta kieltä opiskeltavakseen on hyvä. Muutos ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että kieliohjelmia supistettaisiin kahden kielen kahdeksan kurssin velvoitteen varjolla, eikä siihen, että kouluissa nyt tarjottavat koulukohtaiset soveltavat, ei päättötutkintoon tähtäävät kurssit (esim. kiina tai japani) jätetään kieliohjelmista pois. Muutosta valmisteltaessa tulee myös ottaa huomioon alueellisen tasa-arvon toteutuminen.
Lopuksi
SUKOL ry pitää positiivisena sitä, että A- ja B1-kielien tuntimääriä ei ole vähennetty. Niitä ei myöskään saa vähentää jatkossa, kun annetaan lopullinen lukion uusi tuntijako.

SUKOL ry on huolissaan siitä, että työryhmän esittämissä A- ja B-malleissa joidenkin oppiaineiden opettajat saattavat joutua siirtymään muihin työtehtäviin vähäisten tuntimäärien takia. Saadaanko näihin oppiaineisiin enää päteviä opettajia? Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2011 tekemän selvityksen (Selvitys opettajankoulutuksesta 14.11.2011) mukaan tällä hetkellä suurin osa lukion opettajista on kelpoisia.

Mallit A ja B edellyttävät myös opiskelijoilta kypsyyttä tehdä opintoihinsa liittyviä päätöksiä hyvin aikaisessa vaiheessa. Päätöstensä tueksi opiskelijat tarvitsisivat entistä enemmän ohjausta. Suomen opinto-ohjaajat ry:n syksyllä 2011 tekemän jäsenkyselyn mukaan 82 % vastaajista kertoi, että heillä on yli 300 ohjattavaa opiskelijaa.

Mallin C heikkoutena on, että se ei juuri muuta tilannetta nykytilanteeseen nähden, vaikkakin se turvaisi yleissivistyksen paremmin kuin mallit A ja B.

Monet reaaliaineet tukevat kieltenopetusta mm. historian, kulttuurin ja maantuntemuksen osalta. Reaaliaineet ja kielet muodostavat yhdessä luontevia kokonaisuuksia oppiaineita ylittävien teemojen käsittelyyn. Tästä syystä SUKOL ry pitää tärkeänä näiden oppiaineiden opiskelua. Lisäksi uudessa tuntijaossa tulee säilyä niiden oppiaineiden opetusta, joita ei opeteta perusopetuksessa.

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry pitää tärkeänä, että lukiokoulutuksen uudistamiseen varataan riittävästi resursseja. Opetussuunnitelmien laadintaan tulee olla tarpeeksi aikaa, mistä syystä pidämme epärealistisena tavoitteena ottaa uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2016 alkaen. Muistutamme, että uudistaminen edellyttää opettajien täydennyskoulutusta.

Suomessa käytävä kielitaitokeskustelu kulminoituu tänä päivänä siihen, pitääkö kieliä ylipäätään opiskella. Keskustelua tulisi pikemminkin käydä siitä, kuinka monia kieliä ja minkätasoista kielitaitoa tulevaisuuden osaajilta edellytetään.

Helsingissä 5.2.2014
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry

Palaa otsikoihinTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje